KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 31
Lượt truy cập: 8222060
Ngày hôm nay: 2294
Ngày hôm qua: 12345
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL Tổng cục Lâm nghiệp 13/09/2010  Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm VQG Download
2 Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9/8/2010  Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố hiện trạng rừng năm 2009 Download
3 Quyết định số 607/QĐ-KL-VP Cục Kiểm lâm 12/5/2010  Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục Kiểm lâm Download
4 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 14/8/2006  Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng Download
5 Quyết định số 537/QĐ-KL-VP Cục Kiểm lâm 27/4/2010  Quyết định số 537/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng I Download
6 Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 22/4/2010  Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm Download
7 Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 07/4/2010  Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp Download
8 Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 15/4/2010  Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Download
9 Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ 25/01/2010  Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
10 Quyết định số 1698/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 20/10/2009  Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015 Download
 
 
 Trang: 1/10    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected