CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 10670136
Ngày hôm nay: 3966
Ngày hôm qua: 14231
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK Cục trưởng Cục Kiểm lâm 17/10/2007  Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm Download
2 Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/10/2007  Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm" Download
3 Quyết định số 2945-QD-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/10/2007  Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy Download
4 Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/9/2007  Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010 Download
5 Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/10/2007  Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã Download
6 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 06/7/2007  Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Download
7 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 10/5/2007  Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức Download
8 Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/4/2007  Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I Download
9 Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/4/2007  Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm. Download
10 Quyết định số 173/QĐ-KL-TC Cục trưởng Cục Kiểm lâm 09/02/2007  Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm Download
 
 
 Trang: 1/10    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected