KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 38
Lượt truy cập: 8494178
Ngày hôm nay: 2020
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 22/4/2010  Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm Download
2 Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 07/4/2010  Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp Download
3 Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp 15/4/2010  Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Download
4 Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ 25/01/2010  Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
5 Quyết định số 1698/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 20/10/2009  Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015 Download
6 Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 09/3/2009  Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng Download
7 Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/11/2008  Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, Download
8 Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/8/2008  Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020 Download
9 Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03/9/2008  Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Download
10 Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15/8/2008  Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Download
 
 
 Trang: 2/14   [1]  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected