KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 36
Lượt truy cập: 8494107
Ngày hôm nay: 1949
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/1/2005  Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL hướng dẫn xây dựng phương án PCCCR cấp tỉnh

Download
2 Quyết định số 02/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 02/1/2007  Quyết định số 02/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm" giai đoạn 2007-2010

Download
3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/8/2008  Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020

Download
4 Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/8/2008  Quyết định phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020

Download
5 Quyết định số 27/01/2005 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/01/2005  Quyết định 197/QĐ/BNN-KL ngày 27/01/2005 về Hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh

Download
6 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/6/2008  Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ NN và PTNT)

Download
7 Quyết định số74/2008/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/6/2008

 Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Download
8 Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/6/2008  Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2008 phê duyệt cấp trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn Quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm Download
9 Quyết định số 575/QĐ/KL- VP Cục Kiểm lâm 17/6/2008  Quyết định số 575/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tam Đảo Download
10 Quyết định số 315 QĐ/KL-VP Cục Kiểm lâm 03/4/2008  Quyết định số 315 QĐ/KL-VP ngày 03/4/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc Thành lập Tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia thuộc Bộ Download
 
 
 Trang: 3/14   [1] [2]  [3] [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected