KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 42
Lượt truy cập: 8494059
Ngày hôm nay: 1901
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 118/QĐ-VP Cục Kiểm lâm 13/2/2008  Quyết định sô 118/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng I Download
2 Quyết định số 114/QĐ-KL Cục Kiểm lâm 13/2/2008  Quyết định số 114/QĐ-KL của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng nhiệm vụ và biên chế các phòng, văn phòng, đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm Download
3 Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/01/2008  Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm Download
4 Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp & PTNT 31/12/2007  Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 Download
5 Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/12/2007  Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Download
6 Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 24/12/2007  Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở Download
7 Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK Cục trưởng Cục Kiểm lâm 17/10/2007  Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm Download
8 Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/10/2007  Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm" Download
9 Quyết định số 2945-QD-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/10/2007  Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy Download
10 Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/9/2007  Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010 Download
 
 
 Trang: 4/14   [1] [2] [3]  [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected