KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 40
Lượt truy cập: 8493994
Ngày hôm nay: 1836
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/10/2007  Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã Download
2 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 06/7/2007  Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Download
3 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 10/5/2007  Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức Download
4 Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/4/2007  Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I Download
5 Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/4/2007  Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm. Download
6 Quyết định số 173/QĐ-KL-TC Cục trưởng Cục Kiểm lâm 09/02/2007  Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm Download
7 Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng Download
8 Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Download
9 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm Download
10 Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 05/02/2007  Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Quy định chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Download
 
 
 Trang: 5/14   [1] [2] [3] [4]  [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected