Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022
Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK- CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.
Lãnh đạo Chi cục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Võ Nhai và khu vực rừng giáp ranh Thái Nguyên - Bắc Kạn.
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 20
Lượt truy cập: 4414423
Ngày hôm nay: 3203
Ngày hôm qua: 6176
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/9/2007  Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010 Download
2 Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/10/2007  Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã Download
3 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 06/7/2007  Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Download
4 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 10/5/2007  Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức Download
5 Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/4/2007  Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I Download
6 Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/4/2007  Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm. Download
7 Quyết định số 173/QĐ-KL-TC Cục trưởng Cục Kiểm lâm 09/02/2007  Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm Download
8 Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng Download
9 Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Download
10 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/01/2007  Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm Download
 
 
 Trang: 5/14   [1] [2] [3] [4]  [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected