KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 42
Lượt truy cập: 8493952
Ngày hôm nay: 1794
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường 09/10/2006  Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006 Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng Download
2 Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ 05/10/2006  Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm Download
3 Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/7/2006  Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05/7/2006 Về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp Download
4 Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/7/2006  Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL ngày 06/7/2006 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005 Download
5 Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/6/2006  Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL ngày 13/6/2006 Phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010 Download
6 Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 09/11/2006  Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Về việc phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV) Download
7 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 31/5/2006  Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lầm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều Download
8 Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường 21/12/2005  Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số Download
9 Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/3/2005  Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành Download
10 Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/3/2005  Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh Download
 
 
 Trang: 6/14   [1] [2] [3] [4] [5]  [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected