KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 39
Lượt truy cập: 8493902
Ngày hôm nay: 1744
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/3/2005  Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính Download
2 Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/3/2005  Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp Download
3 Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 20/6/2005  Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 Download
4 Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/7/2005  Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng Download
5 Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 22/9/2005  Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh tây nguyên Download
6 Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/12/2005  Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Download
7 Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/3/2005  Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/3/2005 Về việc Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ Download
8 Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/10/2005  Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng Download
9 Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/10/2005  Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ Download
10 Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/10/2005  Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản Download
 
 
 Trang: 7/14   [1] [2] [3] [4] [5] [6]  [7] [8]
txt=No%20item%20selected