KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 36
Lượt truy cập: 8493869
Ngày hôm nay: 1711
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/7/2005  Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 Về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác Download
2 Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/5/2005  Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật Download
3 Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/03/2005  Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB ngày 10/03/2005 Thành lập Ban quản lý Hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc Dự án phát triển ngành lâm nghiệp Download
4 Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/01/2005  Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Download
5 Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/01/2005  Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt Download
6 Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường 20/12/2004  Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2004 Về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng dất Download
7 Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/12/2004  Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN ngày 13/12/2004 Về ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
8 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/02/2004  Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác Download
9 Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/09/2003  Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm Lâm Download
10 Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/7/2003  Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL 30/7/2003 Về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002 Download
 
 
 Trang: 8/14   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  [8] 
txt=No%20item%20selected