Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022
Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK- CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.
Lãnh đạo Chi cục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Võ Nhai và khu vực rừng giáp ranh Thái Nguyên - Bắc Kạn.
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 4468836
Ngày hôm nay: 533
Ngày hôm qua: 5148
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/10/2005  Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản Download
2 Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/7/2005  Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 Về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác Download
3 Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/5/2005  Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật Download
4 Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/03/2005  Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB ngày 10/03/2005 Thành lập Ban quản lý Hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc Dự án phát triển ngành lâm nghiệp Download
5 Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/01/2005  Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Download
6 Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/01/2005  Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt Download
7 Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường 20/12/2004  Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2004 Về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng dất Download
8 Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/12/2004  Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN ngày 13/12/2004 Về ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
9 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/02/2004  Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác Download
10 Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/09/2003  Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm Lâm Download
 
 
 Trang: 8/14   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  [8] 
txt=No%20item%20selected