KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 25
Lượt truy cập: 8493841
Ngày hôm nay: 1683
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/4/2003  Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003 Ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
2 Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/9/2003  Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 Download
3 Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/06/2003  Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL ngày 23/6/2003 Về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan Kiểm lâm Download
4 Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/2/2002  Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES Download
5 Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/8/2002  Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL ngày 28/8/2002 Về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm Download
6 Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg Tổng Cục trưởng Tổng cục hải quan 14/01/2002  Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005 Download
7 Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/5/2001  Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23/5/2001 Về việc ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cẩm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu Download
8 Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1/3/2001  Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 Download
9 Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/6/2001  Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26/6/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa Kiểm lâm Download
10 Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 12/11/2001  Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp Download
 
 
 Trang: 9/14       [9] [10] [11] [12] [13] [14]
txt=No%20item%20selected