Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh
Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018)
Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam
THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 37
Lượt truy cập: 5509671
Ngày hôm nay: 1274
Ngày hôm qua: 7891
Tin tức & Sự kiện
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới Kỷ nhiệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018)
Thực hiện Công văn số 80/KL-XDLL, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Cục Kiểm lâm về việc Phát động phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018)

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI CỤC KIỂM LÂM
 
Số: 213/KH-CCKL
 
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 3 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới Kỷ nhiệm 45 năm
thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018)
 

Thực hiện Công văn số 80/KL-XDLL, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Cục Kiểm lâm về việc Phát động phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lực lượng từ nhận thức đến hành động và hiệu quả công tác, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.
b) Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018).
c) Tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
2. Yêu cầu
a) Phong trào thi đua được phát động và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của các đơn vị, gắn kết với phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề do các cấp phát động; thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn lực lượng hưởng ứng, tham gia.
b) Đổi mới phương pháp tổ chức, có cách làm hay, sáng tạo, tạo ra bước đột phá, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác; lấy kết quả hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào.
c) Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng.
II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng thi đua
a) Tập thể: Các phòng Nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thuộc Chi cục Kiểm lâm; các tập thể nhỏ là Trạm Kiểm lâm địa bàn, Trạm Kiểm lâm cửa rừng thuộc Hạt Kiểm lâm, các phòng nghiệp vụ thuộc Ban quản lý rừng.
b) Cá nhân: Công chức, viên chức, hợp đồng lao động đang công tác trong lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên.
2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đối tượng được xét tặng
a) Danh hiệu thi đua
Danh hiệu “Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh”được đề nghị xét tặng cho Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
b) Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được đề nghị xét tặng cho tập thể là các đơn vị trực thuộc và các cá nhân là công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm.
- Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên được đề nghị xét tặng cho tập thể là các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và các tập thể nhỏ thuộc các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng;các cá nhân là công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm.
3. Thời gian thực hiện
Phong trào thi đua triển khai thực hiện từ khi ban hành Kế hoạch đến hết Quý I năm 2018. Các phòng nghiệp, đơn vị trực thuộc, đơn vị Cụm trưởng thi đua tổng kết phong trào và báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 20/01/2018 để xét và đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 21/5/2018.
          III. NỘI DUNG THI ĐUA
 Phong trào thi đua chuyên đề hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) được phát động với chủ đề: “Kiểm lâm gắn với dân, với rừng; Kiểm lâm tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng lực lượng Kiểm lâm trong sạch vững mạnh”, trong đó tập trung vào những nội dung nhiệm vụ sau:
1. Mục tiêu thi đua
Động viên công chức, viên chức, lao động hợp đồng phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ vững “an ninh vùng rừng”, không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm nổi cộm” về khai thác, phá rừng làm rẫy, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép; giảm thiểu cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng; triển khai thực hiện tốt công tác BTTN; nâng cao chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, truy quét chống chặt phá rừng và mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản; tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CC theo quy hoạch, kế hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Góp phần tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
2. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
a) Thực hiện nghiêm Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm. Chỉ thị 8362/CT-BNN-TCCB ngày 04/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính ngành NN và PTNT, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
b) Tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ", trong đó đặc biệt quan tâm đến các khu rừng phòng hộ và đặc dụng trọng điểm; thực hiện tốt Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sơ; bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
 c) Tham mưu thực hiện quản lý nghiêm ngặt nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm, cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công bố danh sách các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện lên trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng biết, sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng. Phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch hệ thống rừng giống, vườn giống và vườn ươm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, HĐND tỉnh và phê duyệt theo quy định.         
c) Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đường băng cản lửa phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, vận xuất, vận chuyển lâm sản giai đoạn 2016-2020”. Đề án “Cánh rừng mẫu lớn” xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa giai đoạn 2013-2020. Tiếp tục trồng cây Quế kết hợp trồng lâm sản phụ, phát triển chăn nuôi dưới tán rừng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch mạng lưới chế biến và thương mại lâm sản tỉnh Thái Nguyên”.
 d) Thực hiện Dự án “Điều chỉnh phân định ranh giới, cắm mốc, bảng 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2015” và rà soát chuyển diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất gắn với việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên;  “Dự án Điều chỉnh ranh giới, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
 d) Xây dựng các dự án thành phần thuộc Đề án: “Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020” và Đề án “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020”.
* Các chỉ tiêu thi đua cụ thể
Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững đối với 179.914,28 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện có (trong đó: rừng đặc dụng 36.211,12 ha, rừng phòng hộ 45.971,63 ha, rừng sản xuất 97.731,53 ha) tập trung vào các khu rừng phòng hộ, đặc dụng trọng điểm, giữ ổn định độ che phủ rừng trên 505. Sử dụng tài nguyên rừng và quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp với giải quyết công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập người dân làm nghề rừng thông qua các chương trình đề án, dự án về lâm nghiệp.
Trồng mới là là 3.990 ha, trong đó: trồng rừng sản xuất 3.890 ha; trồng rừng thay thế 100 ha; trồng cây phân tán 500.000 cây. Phấn đấu giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 445 tỷ đồng.
Phấn đấu 3 giảm so với năm 2016:
- Giảm ít nhất 20 % số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và PTR;
- Giảm ít nhất 20% diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra;
- Giảm 50 % số cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.
3. Phổ biến và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
- Tích cực tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Luật thi đua khen thưởng, Nghị định mới của Chính phủ và các chính sách, pháp luật khác của nhà nước về thi đua khen thưởng. Nghị quyết số 04/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộTriển khai Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 14/11/2016 về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm. Chỉ thị 8362/CT-BNN-TCCB ngày 04/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính ngành NN và PTNT. Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên;
- Triến khai thực hiện tốt Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ , phong trào thi đua toàn dân tham gia đảm bảo trật tự giao thông; Chấp hành chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình
- Duy trì tốt công tác cải cách hành chính; Công tác Tổ chức cán bộ và công tác Tài chính - Kế toán được công khai, minh bạch theo quy định; Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người lao động.
4. Công tác thi đua khen thưởng
-Triển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) đồng bộ, gắn kết với các phong trào thi đuayêu nước giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua thường xuyên năm 2017và các phong trào thi đua khác do các cấp phát động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2017.
 - Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả: nội dung phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân; phong trào thi đua phải xác định được mục tiêu, nội dung chỉ tiêu thi đua, tiêu chí đánh giá và các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; hình thức tổ chức phong trào thi đua đa dạng, tạo không khí sôi nổi, phù hợp với nội dung của phong trào.
- Tổ chức tuyên truyền về phong trào thi đua, tăng cường phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, những cách làm hay, sáng tạo bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên Trang TTĐT của Chi cục Kiểm lâm cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn; kết hợp, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Chủ động tổ chức kiểm tra, tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của các đơn vị, phải đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, qua đó rút ra những bài học, kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo để bồi dưỡng, nhân rộng và đề xuất khen thưởng kịp thời.
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm hoạt động của Hội đồng TĐ-KT, Hội đồng Sáng kiến, vai trò tham mưu của cán bộ làm công tác TĐKT các cấp; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
- Thực hiện việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, thiết thực, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động; hồ sơ, thời gian, quy trình thủ tục phải bảo đảm đúng quy định.
5. Xây dựng cơ quan văn hóa, tổ chức Đảng, Đoàn thể TSVM
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức Đảng, Đoàn thể phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể vững mạnh. Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể với thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết trong đơn vị;
- Xây dựng cơ quan đạt chuẩn “cơ quan văn hóa”;
6. Tham gia hưởng ứng đầy đủ các hoạt động, phong trào
- Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”.
- Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
- Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; chăm lo, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
- Xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của đơn vị mình; xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua của đơn vị và gửi về Chi cục Kiểm lâm (qua đơn vị cụm trưởng tổng hợp) chậm nhất là ngày 10/4/2017 để tổng hợp.
- Phổ biến, quán triệt, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Trên cơ sở các phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.
- Xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
- Tổ chức tổng kết, gửi báo cáo; hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) thông qua đơn vị Cụm trưởng gửi về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.
2.Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị việc tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua dự kiến trong tháng 8-9 năm 2017 (có kế hoạch kiểm tra cụ thể).
- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua.
- Tiếp nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, trình Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT xét, trình các cấp khen thưởng theo quy định.
3. Đơn vị Cụm trưởng thi đua
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào của các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc là thành viên của Cụm thi đua.
- Thông tin, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai, đánh giá phong trào của các đơn vị là thành viên của Cụm thi đua.
- Bình xét, suy tôn các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.
Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018), Chi cục Kiểm lâm đề nghị các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, đơn vị Cụm trưởng thi đuanghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.
 Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT;
- Cục Kiểm lâm;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Công đoàn cơ sở;
- Các Cụm thi đua;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TCTT&XDLL.
CHI CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Vũ Văn Phán
 
 

 
Tin khác:
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)
 Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016) (04/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khảo sát thực tế xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (24/04/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HI (12/04/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TỰ NGUYỆN GIAO NỘP GẤU NUÔI CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (10/04/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2018 (26/03/2018)
 NHỚ MÃI MỘT CON NGƯỜI- MỘT CHIẾN CÔNG (26/03/2018)
 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA (08/01/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018 (08/01/2018)
 ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022 (28/11/2017)

txt=No%20item%20selected