CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 10671080
Ngày hôm nay: 4910
Ngày hôm qua: 14231
Hành chính tổng hợp
Văn bản số 684/CCKL-QLBVR

Ngày 29/7/2016, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 684/CCKL-QLBVR về việc tăng cường quản lý mạng xã hội và hoạt động quản lý cung cấp thông tin của Trang TTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT.


Theo đó, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai một số các nội dung sau:

1. Cấp Ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức phổ biến và quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị nhận rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân khi tham gia mạng xã hội, nhất là trong việc đăng tải chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng. Nghiêm cấm đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin có nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, thông tin sai trái có tính chất phản động và những loại thông tin khác không được đăng tải theo quy định.

Thường xuyên giám sát việc tham gia mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, khi phát hiện vi phạm, cần có biện pháp nhắc nhở kịp thời, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Chi bộ các đơn vị khi phát hiện các vấn đề nhạy cảm, vụ việc phức tạp trên mạng xã hội cần báo cáo kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên giải quyết.

2. Cấp Ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức phổ biến và quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên, bao gồm việc tiếp nhận và cung cấp, trao đổi và liên kết thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ hành chính công, công tác biên tập và cập nhật thông tin./.

Tin khác:
 Công văn số 229/CV-CCKL (10/08/2010)
 Công văn Số 301/CCKL-HC,TH (10/08/2010)
 CV số 177/HD-CĐCS (10/08/2010)
 Quyết định sô 382/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 383/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 384/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 385/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 386/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 387/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 388/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 Quyết định số 389/QĐ-CCKL (10/08/2010)
 QĐ số 791/QĐ-CCKL về việc thành lập BQT Website (01/09/2010)
 Phân công nhiệm vụ (01/09/2010)
 Công văn số 810/CCKL-HCTH (01/09/2010)
 Công văn 825/CCKL-HCTH về việc chấn chỉnh việc mặc trang phục Kiểm lâm (10/09/2010)

txt=No%20item%20selected