CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 41
Lượt truy cập: 9727809
Ngày hôm nay: 571
Ngày hôm qua: 17764
Thanh tra pháp chế
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị

Ngày 5/5/2016, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch số 348/KH-CCKL thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.


Kế hoạch tập trung thực hiện 5 nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chính gồm: Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW đến các chi bộ đảng, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện.

Các nội dung của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị./.

Tin khác:
 Công văn số 188/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 415/CCKL-TTPC  (10/08/2010)
  Công văn số 424/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 1213/CCKL-TTrPC (16/12/2010)
 Công văn số: 614/CV-CCKL (07/05/2013)
 Hướng dẫn số 918/HD-CCKL ngày 23/8/2013 (04/09/2013)
 Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT (14/11/2013)
 Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng Kiểm lâm (08/08/2016)
 Văn bản số 510/CCKL-TTrPC (08/08/2016)
 Văn bản số 772/CCKL-TTrPC  (01/09/2016)

txt=No%20item%20selected