CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 24
Lượt truy cập: 10670273
Ngày hôm nay: 4103
Ngày hôm qua: 14231
VB chỉ đạo điều hành >> Hành chính tổng hợp
Văn bản số 774/CCKL-HCTH

Văn bản số 774/CCKL-HCTH ngày 26/8/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc quán triệt công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản số 684/CCKL-QLBVR

Ngày 29/7/2016, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 684/CCKL-QLBVR về việc tăng cường quản lý mạng xã hội và hoạt động quản lý cung cấp thông tin của Trang TTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quyết định số: 47/QĐ-UBND
 Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân theo cơ chế 1 cửa, nột cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tinhe Thái Nguyên
Công văn số: 2857/STC-PCTH
Công văn số: 2857/STC-PCTH ngày 21/11/2014 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc đôn đốc báo cáo thực hiện phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước
Công văn số: 406/CCKL-HCTH
Công văn số: 406/CCKL-HCTH ngày 03/7/2014 về việc xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015
Công văn Số: 114/CV-CCKL
Công văn Số: 114/CV-CCKL, ngày 22/01/2013 của Chi cục Kiểm lâm về việc đăng ký danh sách giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Công văn số 244/CCKL-HCTH, ngày 28/03/2012
Công văn Số 244/CCKL-HCTH, ngay 28/03/2012 của Chi cục Kiểm lâm về việc hưởng và thực hiện chiến dịch giờ trái đất năm 2012
Công văn số 770/CV-CCKL
Công văn số 770/CV-CCKL ngày 23/8/2011 của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công tác bàn giao Lãnh đạo theo Quyết định số 22490/QĐ-SNN
txt=No%20item%20selected