Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022
Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK- CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.
Lãnh đạo Chi cục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Võ Nhai và khu vực rừng giáp ranh Thái Nguyên - Bắc Kạn.
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 21
Lượt truy cập: 4421938
Ngày hôm nay: 3153
Ngày hôm qua: 7564
VB chỉ đạo điều hành >> Quản lý bảo vệ rừng
Văn bản số 823/CCKL-QLBVR

Văn bản số 823/CCKL-QLBVR ngày 08/9/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2016 - 2017.

Văn bản số 704/CCKL-QLBVR&BTTN

Văn bản số 704/CCKL-QLBVR&BTTN ngày 02/8/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc tăng cường triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Văn bản số 524/CCKL-QLBVR&BTTN
Văn bản số 524/CCKL-QLBVR&BTTN ngày 16/6/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý.
Quyết định phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế các gói thầu thuộc dự án KKR tỉnh Thái Nguyên năm 2015

Quyết định số: 567/QĐ-CCKL ngày 06/7/2015 của Chi cục kiểm lâm V/v phê duyệt danh ngắn các nhà thầu hạn chế Gói thầu: Thu thập thông tin, lập kế hoạch KKR cấp huyện, xã và tập huấn nghiệp, thuộc dự án KKR tỉnh Thái Nguyên năm 2015; 
Quyết định số: 568/QĐ-CCKL ngày 06/7/2015 của Chi cục kiểm lâm V/v phê duyệt danh ngắn các nhà thầu hạn chế Gói thầu: KKR và tổng hợp kết quả, thuộc dự án KKR tỉnh Thái Nguyên năm 2015; Quyết định số: 569/QĐ-CCKL ngày 06/7/2015 của Chi cục kiểm lâm V/v phê duyệt danh ngắn các nhà thầu hạn chế Gói thầu: lập hồ sơ quản lý rừng, thuộc dự án KKR tỉnh Thái Nguyên năm 2015
Bộ tài liệu hướng dẫn tổng Điều tra KKR

 Kèm theo Quyết đinh số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp
Văn bản số: 212/SNN-CCKL

 Văn bản số: 212/SNN-CCKL ngày 10/3/2015 của Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên V/v góp ý dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
Quyết định số 423/QĐ-UBND
Quyết định số 423/QĐ-UBND, ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2013
Nghị quyết số 18
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HDND ngày 06/8/2013 Qui đinh mức hỗ trợ cho Ban lâm nghiệp xã, thi trấn; Phó Ban lâm nghiệp xã, thị trấn cà Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn, bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
txt=No%20item%20selected